توسعه مدل های سنگ شکن با استفاده از داده شکستگی آزمایشگاه