سنگ به طور کلی برای بالاست راه آهن استفاده می شود ...