دستگاهی که عناصری را به ذرات ریز تبدیل میکند مثل عطرپاش